MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Ban Tuyên giáo In trang
25/07/2019 09:44 SA
   

I. Thông tin

Tên cơ quan: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: số 122 – Đường 2/4 – Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0633.847.471

Email: btgdonduong@lamdong.gov.vn

II. Chức năng:

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư tưởng, chính trị, công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

III. Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp phân tích tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu Huyện uỷ dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo kiến nghị với Huyện uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Tham gia nghiên cứu, chuẩn bị các đề án, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tư tưởng, tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng huyện.

- Tham mưu và tham gia tổng kết, đánh giá hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham mưu Huyện uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện uỷ trên lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham mưu giúp Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, các ngành đoàn thể của huyện quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ.

+ Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kiểm tra, giám sát:

- Tham mưu Huyện uỷ tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ hướng dẫn các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và đơn vị cơ sở triển khai việc biên soạn lịch sử, truyền thống của từng đơn vị theo sự chỉ đạo của Huyện uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

- Giúp Huyện ủy định hướng và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em,…Tổ chức giao ban định kỳ về công tác tư tưởng – văn hoá, công tác dư luận xã hội, công tác khoa giáo với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, với cấp ủy và tuyên giáo cơ sở để triển khai công tác chuyên môn, nắm tình hình và phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo của huyện.

+ Thẩm định, thẩm tra:

 Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

+ Thực hiện, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giao cho.

IV. Tổ chức bộ máy:

- 01 Trưởng ban.

- 01 Phó trưởng ban.

- 02 Chuyên viên.

 
     
 
     
 
Card image
Đồng chí Nguyễn Hồng Anh

Trưởng ban

Email: anhnh@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.620.709

 
     
 
 
 
 
 
Lượt xem: 7.695