MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Hướng dẫn số 51-HD/VPTW ngày 10/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về xây dựng Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ Xem thêm
Ngày 27/9/2019, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quy định viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng Xem thêm
Quyết định số 586-QĐ/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm "Gửi, nhận và xử lý văn bản trên mạng Internet" trong các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Quy định số 15-QĐ/TU ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về tiếp nhận, xử lý thông tin, văn bản; soạn thảo, phát hành, quản lý, khai thác văn bản của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Xem thêm
Hướng dẫn số 08-HD/VPTW ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng Xem thêm