MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Ủy ban Kiểm tra In trang
25/07/2019 09:33 SA
   

I. Thông tin

Tên cơ quan: ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: số 122 – Đường 2/4 – Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0633.621.212

Email: ubktdonduong@lamdong.gov.vn

II. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện uỷ.

III. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ quyết định.

- Phối hợp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

- Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện uỷ.

4. Phối hợp:

- Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện uỷ.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

- Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

- Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

IV. Tổ chức bộ máy:

- 01 Chủ nhiệm.

- 01 Phó chủ nhiệm.

- 03 Chuyên viên.

 
                   
     
 
     
 
Card image
Đồng chí Lưu Đáng

Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm

Email: dangl@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.640

 
 
Card image  
 
Đồng chí K’ Mê Lực

Phó Chủ nhiệm

Email: luckm@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.621.212

 
Lượt xem: 4.873