MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác In trang
18/05/2023 10:19 SA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc ta. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô giá, mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để mỗi tổ chức Đảng, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để cống hiến, phụng sự Tổ quốc. 

Cùng với cả nước, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”… Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khá đồng bộ. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Từng cấp ủy đã nhận diện cụ thể địa chỉ tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa để có biện pháp khắc phục, xử lý; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ... Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc học tập và làm theo thì trách nhiệm nêu gương là một trong 3 nội dung cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã có nhiều đột phá, cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo Bác; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hàng trăm mô hình, hàng nghìn việc làm theo Bác được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

Tuy vậy, việc triển khai học tập và làm theo Bác ở một số nơi, một số khâu vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác. Khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời, làm căn cứ đánh giá; từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức toàn tỉnh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ…

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.

Theo link: http://baolamdong.vn/chinh-tri/202305/lan-toa-manh-me-viec-hoc-tap-va-lam-theo-bac-bfe2334/

Lượt xem: 773