MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên In trang
27/03/2024 08:22 SA

Để tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (gọi tắt là Quy định 124); Tỉnh ủy Lâm Đồng đã và đang tiếp tục quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn toàn hệ thống chính trị cùng quyết tâm thực hiện, trong đó nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh thường xuyên được quan tâm tại Lâm Đồng
Việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh thường xuyên được quan tâm tại Lâm Đồng

 

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Quy định số 124 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hàng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội, đối thoại Nhân dân, báo cáo cấp ủy cùng cấp cho ý kiến chỉ đạo, định hướng thực hiện. MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức cùng cấp có liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình Nhân dân, về kết quả triển khai thực hiện Quy định số 124, Quyết định số 217, 218, Quyết định số 99... Vai trò giám sát của Nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Tại Lâm Đồng, việc quán triệt, thực hiện nội dung này thường xuyên được quan tâm, trong đó vai trò của MTTQ các cấp được phát huy rõ nét. Cụ thể, năm 2020, MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tiếp đó, năm 2021, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND cấp huyện; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021. Qua giám sát, bước đầu có tác dụng nhắc nhở, cảnh tỉnh, giáo dục cán bộ, đảng viên, giúp người đứng đầu, cán bộ chủ chốt tăng cường ý thức tự giác, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực thi nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự đoàn kết, ý thức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Nội dung giám sát được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng chi tiết, có mẫu phiếu lấy ý kiến trong khu dân cư và ngoài khu dân cư, chú trọng vào các nội dung quan trọng như: Có sự gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định nơi cư trú không. Đạo đức, lối sống, mối quan hệ với Nhân dân nơi cư trú: Bản thân đảng viên và gia đình có sống chan hòa, giao tiếp bình thường với Nhân dân tại khu dân cư không. Có biểu hiện bao che sai trái khi tác động để người thân hoặc người khác làm những việc sai trái như xây dựng trái phép, trốn thuế, môi giới chạy chọt... Các biểu hiện giàu lên bất thường bao gồm: Có nhà, đất, phương tiện… không tương xứng với thu nhập từ lương, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của gia đình hay không. Có người thân là vợ (chồng), con của đảng viên vi phạm các tệ nạn xã hội như rượu chè bê tha, ma túy, mại dâm, đánh bạc, cho vay nặng lãi… hay không. Có vi phạm tệ nạn mê tín dị đoan hay không... 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, thực tế tại cơ sở còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại như: Công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời. Do đó, chưa phát huy hiệu quả vai trò của Nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và góp ý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số nơi chưa phát huy hết trách nhiệm về phát huy dân chủ của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác nắm và phản ánh tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời. Đối tượng giám sát là cán bộ lãnh đạo nên một số tổ chức có tâm lý e ngại, nể nang, lúng túng trong phương pháp tiếp xúc, tìm hiểu...

Để công tác giám sát đồng bộ, đạt hiệu quả cao hơn nữa, MTTQ Việt Nam tỉnh cũng kiến nghị cần tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy; sự phối hợp tích cực, trách nhiệm và tạo điều kiện của chính quyền các cấp; sự phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị có đối tượng chịu sự giám sát. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung giám sát đối với việc giữ gìn phẩm chất, rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao với việc giữ mối liên hệ ở nơi cư trú và tích cực tham gia các hoạt động do cộng đồng dân cư nơi cán bộ, đảng viên đang sinh sống. 

Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các thông tin, các nội dung về bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người thuộc đối tượng kê khai theo quy định. Tiếp tục quán triệt nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh như: Quy định số 07, ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; Kế hoạch số 30, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Các hình thức để Nhân dân thực hiện quyền giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cũng được đa dạng hóa như: thùng thư góp ý đặt tại trụ sở; trang thông tin điện tử, email, đường dây nóng hoặc phản ánh lên các cơ quan báo chí hoặc MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội… Đây là những kết quả bước đầu nhưng hết sức quan trọng, tạo sự tin tưởng của đông đảo người dân về sự lãnh đạo của Đảng, về sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, của pháp luật; có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa sự tham gia có hiệu quả của Nhân dân vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202403/giam-sat-viec-ren-luyen-tu-duong-dao-duc-can-bo-dang-vien-f6c2b89/

Lượt xem: 58