MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam In trang
19/10/2019 04:46 SA

Ngày 16-10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.

 .
.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 7876-CV/VPTW ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu to lớn của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; qua đó củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy và phát huy trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng 2018; Luật Dân quân tự vệ 2009; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; lưu ý phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng như quyền, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân  dân đối với công tác quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay.

2. Những thành tựu, kết quả đạt được trong công tác quốc phòng toàn dân 30 năm qua; các bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tập trung phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

3. Quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua; khẳng định vai trò, công lao, đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác quốc phòng toàn dân  và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những bài học kinh nghiệm về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới. 

4. Tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh, cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đồng thời giáo dục, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua: "Rèn đức, rèn sức, luyện tài"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,...

5. Phản ánh không khí phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Trung ương

- Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

+ Danh nghĩa tổ chức: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.

+ Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

+ Chủ trì thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vào sáng ngày 21/12/2019 tại Hà Nội.

- Hội thảo khoa học “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội.

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố

Ngoài các hoạt động được phân công trong Kế hoạch số 707/KH-BQP, ngày 18/01/2019 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tùy theo điều kiện cụ thể tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm khác phù hợp, như:

 - Tổ chức sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh; gặp mặt giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 - Tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh tiêu biểu; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân”.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hoạt động “xóa đói, giảm nghèo”.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền,…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu đề ra, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn này; chú trọng tới các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm có tính chiều sâu, các hoạt động tri ân thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách và người có công.

- Chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những địa bàn có nguy cơ nảy sinh vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm”, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Bộ Quốc phòng biên soạn, phát hành tài liệu, đề cương tuyên truyền kỷ niệm và tổ chức lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học; thẩm định các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học.

3. Bộ Quốc phòng , cơ quan thường trực tham mưu và tổ chức hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo các đơn vị quân đội trên các địa bàn phối hợp chặt chẽ với các ban,  bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.

 - Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, các điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 thông qua Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Hội nghị giao ban báo chí hàng tuần, qua các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội,…

4. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; chú trọng tới việc tuyên truyền trên panô, áp phích, bảng điện tử nơi công cộng, các hoạt động triển lãm, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường quản lý tốt các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phát tán thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

6. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thi đua yêu nước, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động tạo sự gắn bó đoàn kết quân dân trên địa phương, đơn vị.

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Các cơ quan báo chí

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả; tuyệt đối không để tình trạng thông tin sai sót, thiếu tính định hướng.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm. Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức tiếp sóng.

8. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của địa phương theo khoản 2, mục III của Hướng dẫn này; chú trọng tới công tác tuyên truyền về sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất các hoạt động tuyên truyền, tư tưởng phù hợp cho cấp ủy đảng, chính quyền; đồng thời vận động cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, biên tập viên, phóng viên báo, đài đăng tải, thông tin tích cực trên mạng xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương và các trang mạng khác.

- Theo dõi, kiểm tra tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của địa phương, của ngành để báo cáo với cấp ủy đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Lượt xem: 2.451