NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 - 2025!                                SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG ĐỒNG CHÍ TIÊU BIỂU VỀ TRÍ TUỆ, ĐẠO ĐỨC VÀ NĂNG LỰC, BẦU VÀO CẤP ỦY ĐẢNG CÁC CẤP!                                ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐƠN DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2015 – 2020!                                HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!                                  QUYẾT TÂM TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG!

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. In trang
05/12/2019 09:55 SA
ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG
HUYỆN UỶ ĐƠN DƯƠNG
*

Số 13-NQ/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đơn Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT
Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,
xây dựng hệ thống chính trị năm 2020.
-----

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2019.

       Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, Đề án của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chủ đề: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đồng thuận xã hội; quyết tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020” đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

       Kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản thực hiện đạt 100,5% kế hoạch, tăng 7,4% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp thực hiện đạt 100,7% kế hoạch, tăng 7,1% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ và doanh thu ngành dịch vụ theo giá hiện hành thực hiện đạt 100,2% kế hoạch, tăng 13,6% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 10,956 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 2.368,3 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 177 tỷ 715 triệu đồng đạt 139,7% kế hoạch, tăng 24,6% so với cùng kỳ, trong đó thuế phí thực hiện 99 tỷ 200 triệu đồng đạt 110% kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99%, giảm 0,88% so đầu năm 2019, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số còn 1,85%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Duy trì chuẩn phổ cập giáo dục ở các cấp học, có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82%.

       - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các chỉ tiêu chủ yếu về diện tích, năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm. Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá tốt theo hướng có chọn lọc phù hợp với tiềm năng, lợi thế. Tăng cường chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng. Các chương trình trọng tâm, các công trình trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ tiếp tục được đầu tư phát triển; an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được ổn định và nâng cao. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, giai đoạn 2019 - 2025 đạt được những kết quả bước đầu.

       - Quốc phòng, an ninh - trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Chủ động đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; hoàn thành tốt công tác giao quân, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ dân sự năm 2019.

       - Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm tổ chức thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật.

       - Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

       Có được các kết quả quan trọng trên là do sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự vào cuộc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự chung sức, chung lòng của toàn thể Nhân dân.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế nhất định: sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát triển nhưng quy mô, tính chất trong tổ chức các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ còn thấp, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh chưa cao. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tuy có phát triển nhưng quy mô còn nhỏ và chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Hoạt động xúc tiến đầu tư đã được quan tâm nhưng các dự án đầu tư mới triển khai còn chậm. Hạ tầng giao thông nông thôn và một số tuyến đường huyết mạch xuống cấp nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới về nâng cao các tiêu chí, các mô hình kiểu mẫu đã được chú trọng quan tâm nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển, một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra. Chất lượng hoạt động, mối quan hệ phối hợp của một số cấp ủy, cơ quan, ban ngành trong hệ thống chính trị còn hạn chế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành ở một số lĩnh vực, một số cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

       Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là các nguyên nhân chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị chưa nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tính tiên phong gương mẫu trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2020

       Năm 2020, là năm tập trung lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử và chính trị trọng đại; với quyết tâm chính trị cao nhất Huyện ủy xác định chủ đề của năm là: “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng thuận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”. 

       I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

       Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xác định văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu xây dựng chính quyền liêm chính hành động phục vụ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức năng động, sáng tạo, tận tụy, hết lòng vì nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng và đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

       II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

       - Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt 9.178 tỷ 490 triệu đồng, tăng 7,2%.

       - Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 596 tỷ 758 triệu đồng, tăng 7,4%.

       - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ theo giá hiện hành đạt 7.462 tỷ 360 triệu đồng, tăng 13%.

       - Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện đạt 12,095 triệu USD, tăng 10,4%.

       - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.611 tỷ 200 triệu đồng.

       - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch được giao.

       - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,15%; quy mô dân số 109.296 người.

       - Tạo việc làm mới cho khoảng 850 lao động.

       - Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 1,5%.

       - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 12%.

       - Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện an toàn thường xuyên đạt 99,9%.

       - Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%.

       - Duy trì và nâng cao chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học; thực hiện tốt chủ trương khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Xây dựng thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia.

       - Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh 94%.

       - Tỷ lệ chất thải rắn trên địa bàn được thu gom xử lý đúng quy định đạt 90%.

       - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025.

       - 50% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: (Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô, Lạc Xuân), trong đó phấn đấu có 03 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh (gồm xã: Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô). Có 30% thôn, tổ dân phố đạt khu dân cư kiểu mẫu. Thị trấn Thạnh Mỹ đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2020. Thị trấn D‘ran tiếp tục lãnh đạo nâng cao các tiêu chí để đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới.

       - Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

       - Kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên, quan tâm phát triển đảng viên trẻ, đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố và các doanh nghiệp bảo đảm chất lượng; không có tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể không hoàn thành nhiệm vụ.

       III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

       1. Lĩnh vực kinh tế

       - Tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp cùng các doanh nghiệp để định hướng giúp người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, dịch hại trên cây trồng, vật nuôi, phát triển đàn gia súc, gia cầm theo quy hoạch, chú ý phát triển chăn nuôi bò sữa theo quy hoạch vùng, tuân thủ các quy trình chăn nuôi đạt chuẩn về chất lượng để phát triển bền vững.

       - Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về sắp xếp, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, lấy nông dân là chủ thể, lấy doanh nghiệp là nòng cốt, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác là trung tâm kết nối nông dân với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng thương hiệu các sản phẩm, khẩn trương xây dựng chợ đầu mối, trung tâm bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch, tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao năm 2020 làm tiền đề phát triển trong những năm tới.

       - Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12/4/2019 của Huyện ủy thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện theo đúng quy trình, lộ trình, bằng các mô hình hợp lý thiết thực, hiệu quả[1]; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình. Quá trình thực hiện quan tâm công tác quy hoạch gắn với cắm mốc quy hoạch, tổ chức lại các khu dân cư; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp.

       - Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/11/2015 của Huyện ủy. Kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án ảnh hưởng đến diện tích rừng, kiến nghị, đề xuất xử lý, thu hồi các dự án có sai phạm hoặc có nguy cơ vi phạm Luật quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

       - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 28/12/2016 của Huyện ủy về phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Gắn giữa phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, hỗ trợ tích cực cho các ngành, nghề sản xuất và chế các sản phẩm, nguyên liệu, dược liệu tại địa phương. Triển khai xây dựng hệ thống thông tin thị trường, thương mại điện tử, dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp, hợp tác xã ... phục vụ phát triển các ngành nghề ở nông thôn và thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

       - Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/12/2016 của Huyện ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình có tầm quan trọng, cấp thiết như: nhà máy xử lý rác thải tập trung, hạ tầng tại cụm công nghiệp Ka Đô, chuẩn bị các điều kiện xin chủ trương thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đường tránh quốc lộ 27 đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ; nâng cấp đường 412, 413.

       - Triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch hành động quảng bá và sử dụng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Xây dựng các mô hình nông nghiệp phục vụ tham quan du lịch, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; tiếp tục khảo sát hỗ trợ xây dựng các làng nghề truyền thống, xây dựng mô hình các Khu dân cư đô thị xanh và phát triển mạnh các mô hình du lịch canh nông theo Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 30/12/2016 của Huyện ủy về phát triển Thương mại - Dịch vụ - Du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

       - Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện, thực hiện nhiệm vụ thu với quyết tâm cao ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thu, nợ đọng thuế; Tăng cường quản lý trong chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

       2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

       - Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa ở cơ sở, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao. Chú trọng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương.

       - Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, gắn với xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia; chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xây dựng mối liên kết giữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với các doanh nghiệp, hợp tác xã về nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

       - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 và 7 khóa XII  về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế; phát triển y, dược cổ truyền. Thực hiện lộ trình nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

       3. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, công tác nội chính

       - Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh: Quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác cơ sở,  nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử lý các vụ việc khi mới phát sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Tăng cường phòng chống cháy nổ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đại hội Đảng các cấp.

       - Lĩnh vực nội chính, tư pháp: Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền về nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành trong khối nội chính; chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và các cơ quan tư pháp huyện, trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy mạnh tiếp dân, giải quyết đơn thư và các vụ việc tồn động, kéo dài, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

       4. Về xây dựng hệ thống chính trị

       - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết của đảng, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 Khóa XII trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Kế hoạch số 137-KH/HU ngày 26/8/2019 về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu quả hoạt động và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Gắn chặt giữa lãnh đạo điều hành, quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

       - Tiếp tục thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

       - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng các hoạt động về cơ sở, phát huy tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ gắn tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị và đại hội đảng các cấp, huy động các nguồn lực chung sức xây dựng các khu dân cư, các mô hình kiểu mẫu. Nâng cao hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các tổ chức cơ sở đảng; các ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết này thành chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn huyện lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

       Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

       Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ giúp Huyện ủy theo dõi, đôn đốc và tham mưu kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời báo cáo để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

       Nghị quyết này được phổ biến đến các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện.

 


[1] Đến năm 2020: Có 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đối với rau, hoa và chăn nuôi bò sữa (đối với sản xuất thức ăn, quy trình kỷ thuật nuôi) được ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Mỗi xã có ít nhất 01 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động hiệu quả, trên địa bàn huyện có ít nhất 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận. Có ít nhất 05 mô hình doanh nghiệp/trang trại sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh. Giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 220 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 75 triệu đồng/người. Có 6/8 xã (đạt 75% số xã) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Thạnh Mỹ đạt chuẩn đô thị văn minh. Có 03 xã: Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,

- Đ/c Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c).
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các Tổ chức cơ sở Đảng,
- Cổng thông tin điện tử huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯĐinh Ngọc Hùng 


(Nguồn: Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 02/12/2019 của Huyện ủy)


Lượt xem: 581
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000240135
  • Đang online: 41
  • Trong tuần: 3.996
  • Trong tháng: 23.346
  • Trong năm: 211.668