MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Khởi động và tăng tốc phong trào thi đua In trang
19/02/2024 10:52 SA

Năm 2024 là năm rất quan trọng để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh. Trong đó tập trung triển khai các kế hoạch tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

{image=1}

 

Ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức phát động triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương năm 2024.
Đồng thời, tổ chức vận động, tập hợp, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đoàn kết, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2024. 
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024. 
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, đó là Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo về tôn tạo cảnh quan môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa… ở cộng đồng dân cư; huy động các nguồn lực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025.
MTTQ các cấp tiếp tục tập trung nghiên cứu triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt để Nhân dân thực hiện dân chủ, tham gia giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống, thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp, phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường trực, đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp, nhất là người đứng đầu, Trưởng ban Công tác Mặt trận trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp năm 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền và các điều kiện để tổ chức thành công đại hội, gắn với thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặt biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa sâu rộng, hiệu quả các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp Nhân dân...

Nguồn Báo Lâm Đồng online.

Theo link: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202402/khoi-dong-va-tang-toc-phong-trao-thi-dua-4cc19ed/

Lượt xem: 90