MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024                                 TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023                               HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ CƠ HỘI ĐỂ MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TỰ TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG!                                  TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

Xây dựng Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu In trang
19/07/2020 02:04 CH

(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế- xã hội của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục ổn định và phát triển. Trong đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch; diện mạo nông thôn, nông nghiệp có nhiều khởi sắc...

Đây là khẳng định của đồng chí Trương Văn Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) với phóng viên khi nói về những kết quả đạt được của Đảng bộ địa phương này sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trương Văn Tùng nhấn mạnh: “5 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, sức cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp địa phương còn thấp, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định… đã ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân. Tuy vậy, Huyện ủy Đơn Dương đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như thực tế của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện đề ra”.

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương (khóa XI) trình Đại hội lần thứ XII Đảng bộ địa phương này (dự kiến diễn ra trong tháng 8 tới đây) cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 8,6%/năm; quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,6% hàng năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 từ 48 triệu đồng lên 71,97 triệu đồng vào năm 2020, tăng bình quân 8,4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2015 là 6,32% đến năm 2020 giảm còn 0,5%.

Cùng với những chuyển biến tích cực trên, Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Tùng chia sẻ thêm, với Đơn Dương, lợi thế được Đảng bộ địa phương xác định trong nhiệm kỳ vừa qua phải kể đến đầu tiên là những thuận lợi về điều kiện thổ nhuỡng, đất đai phù hợp với xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. “Trên cơ sở lợi thế này, các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, bền vững. Lấy sản xuất, chuyển dịch theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ làm nền tảng để tạo ra chất lượng sản phẩm nông sản và có giá trị gia tăng cao. Và thực tế trong 5 năm qua, toàn huyện đã thực hiện thành công khoảng 62% diện tích sản xuất, chuyển dịch theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ và tạo ra khoảng 80% giá trị sản xuất, chủng loại nông sản ngày càng đa dạng, phong phú. Quá trình này cũng đã thúc đẩy nhanh trình độ canh tác của nông dân phát triển vượt bậc, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung và xây dựng được những chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ để góp phần tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân”- đồng chí Trương Văn Tùng cho biết thêm.

Xây dựng Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự đồng tình, tích cực tham gia của các tầng lớn nhân dân huyện Đơn Dương.

Không chỉ tạo nên những chuyển biến tích cực trên mặt trận kinh tế, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trên địa bàn huyện Đơn Dương cũng tập trung xây dựng, lấy phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội. Theo đó, tại các cộng đồng dân cư như thôn, buôn, nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu ở địa phương được quan tâm thường xuyên và có những đổi mới, thu hút sự quan tâm của xã hội.

Trên mặt trận này, hưởng ứng thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, 5 năm qua Đơn Dương đã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giải trí của nhân dân; đồng thời triển khai đồng bộ việc thực hiện nếp sống văn minh trong hiếu, hỷ, lễ hội và xây dựng hình ảnh quê hương, con người Đơn Dương hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Phó Bí thư huyện ủy Dơn Dương Trương Văn Tùng thông tin thêm.

“Nếu chỉ chăm lo cho phát triển kinh tế, văn hóa mà chưa chú trọng đến giáo dục và đào tạo cũng như các vấn đề khác thì dù phát triển đến đâu vẫn có sự không bền vững, thiếu đồng bộ, dễ tạo nên sự khủng hoảng xã hội và những bất ổn khác. Đây cũng chính là quan điểm, đồng thời là hướng đi vì một Đơn Dương phát triển ổn định, bềnh vững đang được các cấp ủy, chính quyền địa phương chúng tôi tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong nhiều chủ trương, văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Đơn Dương luôn coi trọng đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo cả về quy mô, chất lượng gắn với xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của huyện”- đồng chí Trương Văn Tùng nhấn mạnh khi đề cập đến công tác này tại địa phương.

Trong khi đó, trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Đơn Dương luôn quan tâm chú trọng công tác tư tưởng chính trị gắn với công tác tổ chức, cán bộ; đặc biệt đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ từ huyện đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và việc tinh giản biên chế.

Xây dựng Đơn Dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Chú trọng quan tâm đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Đơn Dương trong suốt nhiệm kỳ qua cũng như trong những năm tới

Phát huy các kết quả đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ mới, theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đơn Dương xác định sẽ tập trung xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh của tỉnh, khu vực và cả nước; phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, tập trung vào những ngành, nghề, lĩnh vực lợi thế; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng 2 thị trấn; quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh vào năm 2025.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, theo Phó Bí thư Huyện ủy Đơn Dương Trương Văn Tùng, Huyện đang đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lớn, trong đó có các chương trình trọng tâm như: Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh; Chương trình phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân và phát triển doanh nghiệp; Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương trình phát triển du lịch, văn hóa, thể thao; Chương trình phát triển kết cấu - hạ tầng đồng bộ phục vụ xây dựng nông thôn mới….

Huyện ủy cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trong nhiệm kỳ tới, trong đó sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam huyện Đơn Dương phát triển toàn diện; chú trọng quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

 

Bài, ảnh: Đình Tăng

Nguồn: dangcongsan.vn

 

Lượt xem: 1.441